ARTCURATOR.IO - JURYTYSJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE1. Rekisterinpitäjä


Artorio Oy

Y-tunnus 2861297-3

Postiosoite

℅ Petteri Putkinen

Teerikatu 20

96100 Rovaniemi

Käyntiosoite:

Vanamonkatu 4 F 11, Rovaniemi


2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Petteri Putkinen

Puhelin 0408651270


3. Rekisterin nimi

ArtCurator.io käyttäjärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään kirjautuneen käyttäjän suostumuksella Artorio Oy:n ArtCurator visuaalisen materiaalin online-jurytysjärjestelmän avoimiin hakuihin osallistuvien käyttäjien tietojen keräämiseen ja ylläpitoon sekä yhteydenpitoon käyttäjien ja haun järjestäjän sekä Artorio Oy:n välillä.


5. Rekisterin tietosisältö

ArtCurator hakuun osallistujan perustiedot:

- Hakijan nimi

- Hakijan syntymäaika

- Hakijan osoite/kotikaupunki

- Hakijan puhelinnumero

- Hakijan sähköpostiosoite

- Lisäksi hakukohtaiset, haun järjestäjän määrittämät tietokentät


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän perustiedot kerätään ArtCurator.io -palvelun haun lomakkeelta. ArtVault-järjestelmää käyttävän käyttäjän tiedot voidaan hänen pyynnöstää siirtää myös ArtVault-palvelun tietokannasta, johon käyttäjä on ne itse syöttänyt.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ArtCurator.io -järjestelmän kulloisenkin haun järjestäjäosapuolelle. Järjestäjäosapuoli vastaa näiden tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Muille tahoille tietoja ei luovuteta. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Artorio Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Ainoastaan määrätyillä Artorio Oy:n tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivan yrityksen työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja käyttäjätietoja.

Automaattisen tietojen käsittelyn avulla käsiteltävät tiedot

Ainoastaan määrätyillä Artorio Oy:n ja Artorio Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten sekä ArtCurator-haun järjestävän organisaation työntekijöillä on oikeus käyttää ArtCurator.io -tietokantaa. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, joten käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.


9. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi rajoitetusti päivittää omia tietojaan ArtCurator.io kulloisenkin haun internetpalvelussa. Muuten tietojen korjauspyyntö on tehtävä sähköpostitse Artorio Oy:n asiakaspalveluun info@artor.io tai kirjallisesti yllä mainittuun Artorio Oy:n postiosoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittava nimi ja osoite sekä mielellään puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.


11. Tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus vaatia tietojensa poistamista järjestelmästä. Tietojen poistopyyntö on tehtävä sähköpostitse Artorio Oy:n asiakaspalveluun info@artor.io tai kirjallisesti yllä mainittuun

Artorio Oy:n postiosoitteeseen. Haun ollessa käynnissä käyttäjä voi poistaa tietonsa itse suoraan kirjautumalla järjestelmään omilla tunnuksillaan. Tiedot poistuvat ArtCurator.io hausta automaattisesti viimeistään vuoden kuluttua haun sulkeutumisesta. Haun järjestäjätaho vastaa itselleen siirrettyjen henkilötietojen käsittelystä ja poistamisesta.


12. Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ohje
X